1.

اثر اسید‌هیومیک بر ویژگی های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای سه رقم تربچه در شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 29-41
نرجس سادات روحانی؛ سید حسین نعمتی؛ محمد مقدم

2.

اثر برازینواستروئید بر صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 63-76
علی‌رضا نوروزی‌شرف؛ مریم کاویانی؛ مهرداد رسولی

3.

اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی، رشد و غلظت اسید گلیسریزیک شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.)

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 295-309
رقیه نظریان سیرزار؛ الهه وطن خواه؛ ستاره امانی فر؛ مهناز وفادار

4.

اثر تنش‌شوری و رژیم آبیاری بر عملکرد برنج و کارایی مصرف آب در خاک‌های ترک‌دار شالیزاری

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 193-208
علی‌اشرف صدرالدینی؛ فاطمه سلحشور دلیوند

5.

اثر تنش‌های شوری و نور شدید بر وزن تر و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی جلبک سبز Scenedesmus obliquus

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 185-207
فاطمه حاجی زاده؛ حکیمه منصوری

6.

ارزیابی اثر خیسانیدن بذر با نانو کودها بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-10
میترا کمالی بانیانی؛ علیرضا سوهانی دربان؛ محسن نبوی کلات

7.

ارزیابی برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گیاهان خرفه، تاج‌خروس و پنیرک در شرایط تنش شوری و خشکی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-12
زینب شرفی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی حیدرزاده

8.

ارزیابی تاثیر تنش شوری بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاهچه های حاصل از بذر پرایم شده ماریتیغال (Silybum marianum)

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 11-21
مهرانگیز جوکار تنگ کرمی؛ احمد قنبری؛ فواد مرادی

9.

ارزیابی تحمل به شوری در ارقام و لاین های برنج(Oryza sativa L.) با تأکید بر شاخص های تحمل به تنش

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 167-180
هما ایزد دوست؛ حبیب الله سمیع زاده؛ بابک ربیعی؛ شاپور عبداللهی

10.

ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 103-114
امیر قلی‌زاده؛ حمید دهقانی؛ جان دوراک

11.

افزایش تحمل گیاهچه های مکزیکن لایم (Citrus aurantifolia Swingle ) تلقیح شده با اندوفیت‌های Aspergillus niger و Bacillus aquimaris استخراج شده از جلبک های دریایی نسبت به تنش شوری

دوره 10، شماره 3، آذر 1401، صفحه 119-147
لیلا بقازاده دریایی؛ داود صمصام پور؛ عبدالنبی باقری؛ جلوه سهرابی پور

12.

بررسی تاثیر اسید سالسیلیک بر جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 241-252
بتول زارعی؛ آرش فاضلی؛ زهرا تقی‌پور

13.

بررسی رقابت گندم (Triticum aestivum L.) و چاودار (.Secale cereal L) در شرایط تنش شوری با استفاده از آزمایش سری های جایگزینی

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 281-290
محمد جواد بابائی زارچ؛ سهراب محمودی

14.

بررسی عملکرد و شاخص‏های تحمل به شوری در لاین‏های پرمحصول جو تحت شرایط شور

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 143-153
مجید رجایی؛ سیروس طهماسبی؛ محمود عطارزاده

15.

بررسی کارایی سه روش پیش‌تیمار بذر درتحمل به تنش شوری و خشکی گلرنگ (Cartthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 27-39
لیلا جهانبان؛ امید لطفی فر؛ سمانه متقی

16.

بررسی میزان و سرعت جوانه‌زنی بذر دوازده گیاه دارویی تحت تنش شوری

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 27-36
مهراب یادگاری

17.

بهبود جوانه‌زنی بذر سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) با عناصر کلسیم و روی تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 93-105
سعید خماری؛ مسلم مددی؛ احمد جوادی

18.

تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته با QTLهای بزرگ اثر Saltol و SKC1 و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 53-68
عاطفه صبوری؛ حسین صبوری؛ احمدرضا دادرس

19.

شبیه سازی ماکروسکوپیک واکنش گندم دوروم به شوری طی دوره رشد رویشی

دوره 4، شماره 4، دی 1393، صفحه 319-331
سارا حسینی؛ وحیدرضا جلالی؛ مهدی همایی

20.

شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شوری و بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در گندم نان

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 321-332
امیر قلی زاده؛ حمید دهقانی؛ اشکبوس امینی سفیداب؛ امیدعلی اکبرپور

21.

گزینش ژنوتیپ های گندم دوروم متحمل به شوری در مرحله جوانه‌زنی با استفاده از شاخص‌های گزینش چند صفتی MGIDI و IGSI

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 263-279
فاطمه صابر؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ سلیم فرزانهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب