1.

اثرات کشنده و زیرکشنده‏ کلرپایریفوس و آبامکتین بر مراحل نارس کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 41-50
وحیده مصطفی لو؛ علی افشاری؛ محسن یزدانیان؛ محمدحسن سرایلو

2.

ارزیابی اثر ویژگی‌های آللوپاتیک گیاه دارویی بالنگو و سرخارگل بر صفات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه خردل وحشی و یولاف وحشی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-52
آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده

3.

ارزیابی رهاسازی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicaeبا سایر روش ها درکنترل کرم ساقه خوار نواری برنج (Chilo suppressalis) در شرایط مزرعه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 67-81
فرزاد مجیدی شیل سر

4.

اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912) (Hym.: Aphelinidae روی سپردار سفید کیوی، Pseudaulacaspis (pentagona (Targioni-Tozzetti از ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 103-107
امیر طورانی؛ حبیب عباسی پور؛ حسین لطفعلی زاده

5.

بررسی کارآیی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در کنترل جمعیت بالشک مرکبات (Pulvinaria aurantii)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-12
سیروس آقاجانزاده؛ محمدفاضل حلاجی‌ثانی؛ اسماعیل غلامیان

6.

بررسی واکنش تابعی وابسته به سن در زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا روی بید آرد Ephestia kuehniella

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 69-80
راحله نیک بین؛ احد صحراگرد؛ مجتبی حسینی

7.

تاثیر جیره‌های غذایی حاوی کنجاله کنجد، سویا و کلزا بر فراسنجه‌های جدول زندگی شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 59-73
افسانه داودی؛ حمیدرضا صراف معیری؛ اورنگ کاوسی

8.

تاثیر غلظت و مدت زمان تغذیه از ماده‏ی قندی بر مقاومت حشرات کامل زنبور پارازیتویید Bracon hebetor Say به سرما

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-69
علی افشاری؛ الهام نظری فندخت

9.

تأثیر کاشت گیاهان گلدار در باغ‌های انار بر میزان پارازیتیسم تخم کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) توسط زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 51-61
محمدسعید امامی

10.

ترجیح طعمه و سوئیچینگ بالتوری سبز Chrysoperla carnea روی شته‌ی سبز مرکبات Aphis spiraecola و شته‌ی جالیز Aphis gossypii

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-54
محبوبه مرادی؛ مهدی حسن پور؛ علی گلی زاده؛ سید علی اصغر فتحی

11.

ترجیح مرحله طعمه و واکنش تابعی کفشدوزک Hyperaspis polita با تغذیه از شپشک Nipaecoccus viridis

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 63-78
زهره فرهادی؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد سعید مصدق؛ پرویز شیشه بر

12.

سازگاری قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae sensu lato با ایمیداکلوپرید برای کنترل موریانه‌‌ی (Microcerotermes diversus Silvestri (Iso.: Termitida) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 27-36
مرضیه شعبانی؛ بهزاد حبیب پور؛ محمدسعید مصدق

13.

شناسایی و نوسان های فصلی دشمنان طبیعی شته نارون (Tinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae در شهرکرد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-12
جهانگیر خواجه علی؛ نفیسه پورجواد

14.

گزارش زنبور پارازیتویید (Encarsia perniciosi (Tower) (Hym.: Aphelinidae از روی سپردار سفید توت، (Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti) در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-90
امیرحسین طورانی؛ حبیب عباسی پور؛ حسین لطفعلی زاده

15.

معرفی هفت گونه از زنبورهای پارازیتویید مرتبط با آفات انباری از استان گلستان

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-72
کبیر عیدوزهی؛ سلیمان خرمالی؛ سلطان رون؛ حسین براهوئی

16.

نیازهای گرمایی زنبور پارازیتوئید Diaeretiella rapae (Hym.: Braconidae) پرورش‌یافته روی شته Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-13
مهدیه کاظمی؛ علی اصغر طالبی؛ زهرا تازرونی؛ یعقوب فتحی پور؛ مهران رضایی؛ محمد مهرآبادی

17.

واکنش تابعی سن شکارگر Orius niger در تغذیه از کنه تارتن دولکه‌ای سالم و تیمار شده با قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی گیاه خیار

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 51-63
علی اصغر کوثری؛ احد صحراگرد؛ رضا طلایی حسنلویی

18.

واکنش تابعی و تداخل کنه شکارگر (Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae با تغذیه از لارو تریپس غربی گل روی چند رقم تجاری توت فرنگی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-15
مریم رضایی؛ ولی الله بنی عامری؛ علیرضا صبوریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.