1.

اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 89-110
فرزاد قائمی

2.

آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 133-161
زی با؛ سجّاد آیدِنلو

3.

بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم

دوره 7، شماره 26، دی 1392، صفحه 147-176
عباسعلی آهنگر؛ محمدامیر مشهدی؛ ستاره مجاهدی رضاییان

4.

بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 89-114
حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور

5.

بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال

دوره 8، شماره 28، تیر 1393، صفحه 155-179
محمد طاهری؛ حمید آقاجانی؛ فریبا رضایی

6.

بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 41-67
تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی

7.

پاگشایی قهرمان در حماسه‌های اسطوره‌ای

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 81-105
بهروز اتونی

8.

تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان سام

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 143-167
علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ مه‌دخت پورخالقی چترودی؛ علی یوسفی

9.

تحلیل نشانه‌شناختی داستان بهرام گور با زن پالیزبان («زن پالیزبان»ِ شاهنامه در خانه «خُره‌نما»یِ مرزبان‌نامه)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 147-163
خلیل کهریزی؛ غلامرضا سالمیان؛ سوسن جبری؛ وحید مبارک

10.

تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامة فردوسی براساس نقد اسطوره

دوره 3، شماره 10، دی 1388، صفحه 57-82
فرزاد قائمی؛ محمد جعفر یاحقی؛ مهدخت پورخالقی

11.

شاهنامه و دیدگاه سه تن از شارحان

دوره 5، شماره 18، دی 1390، صفحه 171-192
محمدرضا نصر اصفهانی؛ فریبا فرخ نژاد

12.

غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 141-169
سوسن جبری؛ خلیل کهریزی

13.

فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم

دوره 4، شماره 14، دی 1389، صفحه 29-48
علی تسلیمی؛ سید مجتبی میرمیران

14.

کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 143-165
کاووس حسن لی؛ لیلا احمدیان

15.

نبرد قهرمان با اژدها در روایت‌های حماسی ایران

دوره 9، شماره 34، دی 1394، صفحه 99-128
رضا غفوری

16.

نشانه‌های هویت‌شناسانه در تصویرگری‌های شاهنامه برای کودکان

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 125-156
مریم حیدریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب