1.

اثر پرایمینگ با اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک بر شاخص‌های جوانه‌زنی و صفات بیوشیمیایی گندم (Triticum aestivum L) رقم پیشتاز در شرایط زوال بذر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 381-398
سعید موری؛ حمیدرضا عیسوند

2.

اثر متیل جاسمونات در مقاومت آنتی بیوزی گندم به شته روسی گندم

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 13-23
جعفر طعامی؛ لطفعلی دولتی؛ فرید شکاری

3.

ارزیابی اثر خیسانیدن بذر با نانو کودها بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10
میترا کمالی بانیانی؛ علیرضا سوهانی دربان؛ محسن نبوی کلات

4.

ارزیابی اثر عصاره‌ آبی گیاه تلخه (Acroptilon repens) بر جوانه‌زنی بذر و خصوصیات رشدی خرفه، گاو‌‌پنبه و گندم

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-24
محمد تقی آل ابراهیم؛ افشار آزادبخت؛ پیمان جعفرزاد گللو

5.

ارزیابی روابط بین صفات در ژنوتیپ‌های گندم زمستانه تحت شرایط تنش رطوبتی انتهای فصل

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-11
اسماعیل محمودی؛ سلیمان محمدی؛ جلال صبا؛ حمزه حمزه؛ محمد رضایی

6.

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های گندم نسبت به پوره‌های سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در شرایط مزرعه در استان کردستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-40
محمد صالح صالحی؛ امین صادقی؛ هدیه بدخشان؛ مصطفی معروفپور

7.

بررسی پارامترهای جدول زندگی شته سبز گندم Schizaphis graminum Rondani روی رقم روشن و دو لاین R1-3 و R2-23 گندم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 49-60
مریم پهلوان یلی؛ محسن محمدی انایی

8.

بررسی پراکنش پهنه ای و نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از مراحل نابالغ سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در مزارع گندم دیم با استفاده از کادر یک دهم مترمربع

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 31-48
عبدالامیر محیسنی

9.

بررسی تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه گندم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 145-159
عباس زارعیان؛ آیدین حمیدی؛ فرشید حسنی؛ سید علی طباطبائی

10.

بررسی رقابت درون و برون گونه‌ای در اجتماع گندم (Triticum aesticium ) و یولاف وحشی (Avena fatua) با استفاده از مدل عکس عملکرد و شاخص های رقابتی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 137-147
فرشاد سرخی لـله لو؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ جلیل شفق کلوانق؛ مجتبی فاتح

11.

پاسخ به تنش خشکی برخی ژنوتیپ‌های گندم پاییزه با استفاده از صفات زراعی و الگوی پروتئینی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 11-24
مصطفی ولیزاده؛ زینب محمودیان؛ حسین محمدزاده جلالی؛ عبدالعلی غفاری؛ مظفر روستایی

12.

تأثیر سولفات‌مس بر شاخص‌های جوانه‌زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L)

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 107-119
علیرضا یدوی؛ عیسی مقصودی؛ جمیله جانزاده ده شیخ

13.

تجزیه الکتروفورزی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان تحت تنش خشکی در ژنوتیپ‌های گندم پاییزه در مرحله پنجه‌زنی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 185-197
رعنا نادری زرنقی؛ مصطفی ولیزاده؛ رضا فتوت

14.

تغییرپذیری مکانی غلظت کادمیم در خاک و بذر گندم زارهای استان خوزستان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 227-237
علیرضا جعفرنژادی؛ مهدی همایی؛ غلامعباس صیاد؛ محمد بای‌بوردی

15.

گروه ‏بندی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر اساس خصوصیات مورفو – فیزیولوژیک تحت شرایط تنش شوری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-71
سارا شعبانی نژاد؛ زهرا خدارحم پور؛ مهدی سلطانی حویزه

16.

مقایسه نظام‌های تناوب‌ زراعی مبتنی بر گندم در منطقه گنبدکاووس

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 107-118
حسین علی فلاحی؛ حسین صبوری؛ عثمان محمد یاروف؛ مسعود اصفهانی

17.

مقاله مروری: تحلیلی بر تلفات بذری در سامانه های فرآوری و تولید بذر گندم

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 113-121
حمیدرضا گازر؛ ارژنگ جوادی؛ عادل واحدی؛ محمد یونسی؛ آیدین حمیدی

18.

مقاومت غیر اختصاص- نژادی در تعدادی از لاین‌های امید بخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 197-209
صفرعلی صفوی؛ جاوید محمدزاده

19.

نقش تلقیح بذر گندم (Triticum aestivum L) با کودهای زیستی در کاهش خسارت ناشی از تنش خشکی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-12
جواد حسن پور؛ بهنام زندContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.