1.

اثر پرایمینگ با اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک بر شاخص‌های جوانه‌زنی و صفات بیوشیمیایی گندم (Triticum aestivum L) رقم پیشتاز در شرایط زوال بذر

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 381-398
سعید موری؛ حمیدرضا عیسوند

2.

اثر متیل جاسمونات در مقاومت آنتی بیوزی گندم به شته روسی گندم

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 13-23
جعفر طعامی؛ لطفعلی دولتی؛ فرید شکاری

3.

ارزیابی اثر خیسانیدن بذر با نانو کودها بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-10
میترا کمالی بانیانی؛ علیرضا سوهانی دربان؛ محسن نبوی کلات

4.

ارزیابی اثر عصاره‌ آبی گیاه تلخه (Acroptilon repens) بر جوانه‌زنی بذر و خصوصیات رشدی خرفه، گاو‌‌پنبه و گندم

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 13-24
محمد تقی آل ابراهیم؛ افشار آزادبخت؛ پیمان جعفرزاد گللو

5.

ارزیابی اگرواکولوژیک تأثیر مدیریت بقایای گیاهی کنجد و مهار شیمیایی علف‌های هرز بر عملکرد گندم و تراکم علف‌های هرز در الگوی کشت کنجد- گندم در خوزستان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 63-77
مالک مزبانی نصر؛ علی منصفی؛ پیمان حسیبی

6.

ارزیابی روابط بین صفات در ژنوتیپ‌های گندم زمستانه تحت شرایط تنش رطوبتی انتهای فصل

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-11
اسماعیل محمودی؛ سلیمان محمدی؛ جلال صبا؛ حمزه حمزه؛ محمد رضایی

7.

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های گندم نسبت به پوره‌های سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در شرایط مزرعه در استان کردستان

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 29-40
محمد صالح صالحی؛ امین صادقی؛ هدیه بدخشان؛ مصطفی معروفپور

8.

بررسی پارامترهای جدول زندگی شته سبز گندم Schizaphis graminum Rondani روی رقم روشن و دو لاین R1-3 و R2-23 گندم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 49-60
مریم پهلوان یلی؛ محسن محمدی انایی

9.

بررسی پراکنش پهنه ای و نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از مراحل نابالغ سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در مزارع گندم دیم با استفاده از کادر یک دهم مترمربع

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 31-48
عبدالامیر محیسنی

10.

بررسی تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه گندم

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 145-159
عباس زارعیان؛ آیدین حمیدی؛ فرشید حسنی؛ سید علی طباطبائی

11.

بررسی رقابت درون و برون گونه‌ای در اجتماع گندم (Triticum aesticium ) و یولاف وحشی (Avena fatua) با استفاده از مدل عکس عملکرد و شاخص های رقابتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 137-147
فرشاد سرخی لـله لو؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ جلیل شفق کلوانق؛ مجتبی فاتح

12.

پاسخ به تنش خشکی برخی ژنوتیپ‌های گندم پاییزه با استفاده از صفات زراعی و الگوی پروتئینی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 11-24
مصطفی ولیزاده؛ زینب محمودیان؛ حسین محمدزاده جلالی؛ عبدالعلی غفاری؛ مظفر روستایی

13.

تأثیر پیش‌تیمار زیستی قارچ‌های تریکودرما و آسپرژیلوس در افزایش آستانه تحمل جذب روی در گیاه گندم

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-18
مریم جنابیان؛ فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت‌اله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ سید‌مصطفی عمادی؛ یاسر یعقوبیان

14.

تأثیر سولفات‌مس بر شاخص‌های جوانه‌زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 107-119
علیرضا یدوی؛ عیسی مقصودی؛ جمیله جانزاده ده شیخ

15.

تجزیه الکتروفورزی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان تحت تنش خشکی در ژنوتیپ‌های گندم پاییزه در مرحله پنجه‌زنی

دوره 4، شماره 3، آبان 1393، صفحه 185-197
رعنا نادری زرنقی؛ مصطفی ولیزاده؛ رضا فتوت

16.

تغییرپذیری مکانی غلظت کادمیم در خاک و بذر گندم زارهای استان خوزستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 227-237
علیرضا جعفرنژادی؛ مهدی همایی؛ غلامعباس صیاد؛ محمد بای‌بوردی

17.

کنه‌های بذرهای غلات مرتبط با انبارهای استان گلستان

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 37-47
فریبا اردشیر

18.

گروه ‏بندی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر اساس خصوصیات مورفو – فیزیولوژیک تحت شرایط تنش شوری

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 59-71
سارا شعبانی نژاد؛ زهرا خدارحم پور؛ مهدی سلطانی حویزه

19.

مقایسه نظام‌های تناوب‌ زراعی مبتنی بر گندم در منطقه گنبدکاووس

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 107-118
حسین علی فلاحی؛ حسین صبوری؛ عثمان محمد یاروف؛ مسعود اصفهانی

20.

مقاله مروری: تحلیلی بر تلفات بذری در سامانه های فرآوری و تولید بذر گندم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 113-121
حمیدرضا گازر؛ ارژنگ جوادی؛ عادل واحدی؛ محمد یونسی؛ آیدین حمیدی

21.

مقاله مروری: سازوکارهای کلیدی تاثیر باکتریهای محرک رشد (PGPR) در کنترل تنش شوری (بذور تلقیح شده – پوشش دار زیستی) گندم

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 79-96
احمد اصغرزاده؛ کبری ثقفی

22.

مقاومت غیر اختصاص- نژادی در تعدادی از لاین‌های امید بخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 197-209
صفرعلی صفوی؛ جاوید محمدزاده

23.

نقش تلقیح بذر گندم (Triticum aestivum L) با کودهای زیستی در کاهش خسارت ناشی از تنش خشکی

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 1-12
جواد حسن پور؛ بهنام زند

24.

نوسان جمعیت باکتری Xanthomonas translucens در بذر گندم و اثر آن بر برخی خصوصیات کیفی بذر و میزان ظهور بیماری در نسل بعد

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 31-40
کبری مسلم خانی؛ بیتا اسکویی؛ سامان شیدایی کوجل؛ سعید حاجیلوئیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب