1.

ارزیابی اثر خیسانیدن بذر با نانو کودها بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم در شرایط تنش شوری

صفحه 1-10
میترا کمالی بانیانی؛ علیرضا سوهانی دربان؛ محسن نبوی کلات

2.

اثر قدرت بذر بر سودمندی هیدرو-پرایمینگ در ارتباط با شاخص‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم کلزا

صفحه 11-26
سعید خماری؛ قاسم نجفی؛ احمد جوادی؛ علی عبادی

3.

مقایسه برخی صفات جوانه زنی و بنیه بذورجمعیت‌های مختلف گونه بومادران Achillea wilhelmsii C. Koch در شرایط شاهد و پیش سرما

صفحه 27-39
حمیده جوادی؛ پروین صالحی شانجانی

4.

بررسی امکان پیش ‏بینی وضعیت ظاهر شدن و استقرار گیاهچه جو دیم در مزرعه با آزمون جوانه‏ زنی استاندارد

صفحه 41-53
روناک روشنی؛ مختار قبادی؛ محمداقبال قبادی؛ محسن سعیدی

5.

ارزیابی پیش تیمارهای شیمیایی و فیزیکی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر علف هرز میاگروم (Myagrum perfoliatum L)

صفحه 55-68
فرزاد مندنی؛ اشکان جلیلیان؛ آتوسا الفتی

6.

تأثیر پیری تسریع‌شده و پرایمینگ بذر بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر زیره‌‌‌‌‌ی سبز (Cuminum cyminum L.)

صفحه 69-81
رامین پیری؛ علی مرادی؛ معصومه حسینی مقدم

7.

تاثیر پرایمینگ بذر با اکسین بر جوانه‌زنی، صفات فیزیولوژیکی و کنترل بیماری رایزوکتونیایی پنبه

صفحه 83-93
الهه لطفعلی نژاد؛ سید جواد صانعی؛ سید اسماعیل رضوی

8.

تاثیر هالوپرایمینگ بذر بر جوانه ‏زنی و خصوصیات فیزیولوژیک گیاهچه ارقام گندم (Triticum aestivum) قدس و نیک نژاد در شرایط تنش شوری

صفحه 95-107
روزبه فرهودی

9.

ارزیابی بنیه، تغییرات محتوی پروتئین، نشاسته و سلامت بذر ذرت(Zea mays L. ) هیبرید تحت تأثیر تاریخ-های مختلف کاشت و رطوبت‌های متفاوت برداشت در منطقه مغان

صفحه 109-122
بیتا اسکویی؛ آیدین حمیدی؛ سامان شیدائی؛ حسین صادقی؛ مریم دیوسالار؛ عنایت رضوانی؛ لیلا زارع؛ محمد نوری؛ شاپور علیزاده؛ عاطفه خندان؛ جعفر رضازاده؛ جلال مومنی

10.

بررسی تأثیر کاربرد باکتری‌های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر قابلیت جوانه‌زنی بذر، بنیه گیاهچه و برخی ویژگی‌های مرتبط دورگ‌های دیررس ذرت

صفحه 123-136
آیدین حمیدی؛ احمد اصغرزاده؛ رجب چوکان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب