1.

اثر تلفیق تیمار زیستی بذر و کود شیمیایی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی شلغم علوفه‌ای (Brassica rapa L.)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 51-66
سید محمدرضا احتشامی؛ محمد ربیعی

2.

اثرتلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و کاربرد لجن‌فاضلاب شهری بر ویژگی‌‌های کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 73-86
مهدی طاهری اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ جعفر اصغری؛ کاظم خاوازی

3.

اثر تیمار سرمادهی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک جوانه‌زنی سه رقم سویا

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 115-130
داریوش تقوی؛ محمد صدقی؛ علی عبادی؛ امید سفالیان؛ آیدین حمیدی

4.

ارزیابی اثر درصد جوانه‌زنی اولیه و اندازه و شکل بذر ذرت (Zea mays L.) هیبرید سینگل‌کراس704 بر برخی شاخص‌های بنیه بذر

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 63-73
شهلا هاشمی فشارکی؛ آیدین حمیدی؛ سعید وزان

5.

ارزیابی اثر دستگاه‌های بوجاری بر بهبود جوانه زنی و بنیه بذر گندم رقم پیشتاز در استان های البرز، تهران و قزوین

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 531-546
رضا مجیدی؛ دکتر سید محمدرضا احتشامی؛ آیدین حمیدی

6.

ارزیابی صدمات فیزیکی، جوانه‌زنی و بنیه بذر لاین‌های والدین ذرت هیبرید در ماشین دانه‌کن بلال

دوره 6، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 427-439
حمیدرضا گازر؛ آیدین حمیدی

7.

بررسی تأثیر کاربرد باکتری‌های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر قابلیت جوانه‌زنی بذر، بنیه گیاهچه و برخی ویژگی‌های مرتبط دورگ‌های دیررس ذرت

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 123-136
آیدین حمیدی؛ احمد اصغرزاده؛ رجب چوکان

8.

بررسی تأثیر منشاء تولید، انبارداری و ضدعفونی بذر بر تجزیه کیفی و بیوشیمیایی بذر ذرت سینگل کراس 704

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 109-121
بیتا اسکوئی؛ آیدین حمیدی؛ سامان شیدائی؛ حسین صادقی

9.

تأثیر تصفیه‌وش و کرک‌گیری بر جوانه‌زنی بذر و بنیه گیاهچه پنبه(Gossypium hirsutum L.) رقم ساحل

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 67-79
آیدین حمیدی؛ سید جلال میرقاسمی؛ مهرناز مهرآور؛ ویکتوریا عسکری؛ معصومه حسنی

10.

تأثیر محتوای رطوبت بذر و مدت انبارکردن بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه سه رقم گندم (Triticum aestivum L.) در استان مازندران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 539-555
فرهاد ثقفی کناری؛ آیدین حمیدی؛ حمیدرضا مبصر؛ محمد نبی ایلکائی

11.

مقاله مروری- تأثیر نوتروپرایمینگ بر درصد جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه گیاهان زراعی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 117-131
سید محمدرضا احتشامی؛ هادی کیانی نژاد

12.

مقاله مروری: تحلیلی بر تلفات بذری در سامانه های فرآوری و تولید بذر گندم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 113-121
حمیدرضا گازر؛ ارژنگ جوادی؛ عادل واحدی؛ محمد یونسی؛ آیدین حمیدی

13.

مقاله مروری: مروری بر ارزیابی بهبود اثر تنش خشکی روی گیاه مادری بر جوانه زنی و بنیه بذر سویا با تیمار به وسیله ریزجانداران مفید خاکزی

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 109-124
آیدین حمیدی؛ جهانفر دانشیان؛ احمد اصغرزاده

14.

همبستگی شاخص‏های قابلیت جوانه‌زنی بذر و بنیه گیاهچه لاین‌های اینبرد والدینی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 با ظهور گیاهچه در مزرعه

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 191-203
فاطمه دوروشی؛ آیدین حمیدی؛ شهرام شعاعیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب