1.

اثر محلول‌پاشی مکمل‌های کود آلی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی دو رقم برنج (Oryza sativa L.)

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 291-305
محبوبه عاشوری؛ مسعود اصفهانی؛ شاپور عبداللهی؛ بابک ربیعی

2.

ارزیابی تحمل به شوری در ارقام و لاین های برنج(Oryza sativa L.) با تأکید بر شاخص های تحمل به تنش

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 167-180
هما ایزد دوست؛ حبیب الله سمیع زاده؛ بابک ربیعی؛ شاپور عبداللهی

3.

ارزیابی تنوع مولکولی و روابط ژنتیکی بین ارقام برنج (Oryza sativa L.)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 33-50
ادیبه نیلی؛ بابک ربیعی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ علی اکبر عبادی

4.

ارزیابی عمل ژن های کنترل کننده صفات مرتبط با کیفیت پخت دانه در ارقام برنج

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 17-31
بابک ربیعی؛ سمیه علی حسین طایفه

5.

پاسخ لاین‌های موتانت برنج به تنش شوری در مرحله گیاهچهای با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ریزماهواره

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 15-31
میرحسام الدین حسینی؛ بابک ربیعی؛ علی اکبر عبادی؛ مجتبی کردرستمی

6.

پایگاه‌های داده های اصلی جهت مطالعه بیان ژن ها در گیاهان (مطالعه موردی: برنج)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 83-101
مجتبی کردرستمی؛ بابک ربیعی

7.

تأثیر کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) رقم سینگل کراس 704 در منطقه رشت

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 71-81
محمدحسن بیگلوئی؛ غلامرضا محسن‌آبادی؛ سروش قادری؛ بابک ربیعی

8.

تفکیک و شناسایی تعدادی از لا ین‌ها و هیبریدهای برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی مرتبط با تحمل به سرما

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 237-248
فاطمه چمنی محصص؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمد مهدی سوهانی؛ بابک ربیعی؛ سهیلا طالش ساسانی

9.

غربال ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) برای تحمل و حساسیت به بلاست برگ تحت شرایط آلودگی مصنوعی در مزرعه

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 193-206
سیده سهیلا زربافی؛ بابک ربیعی؛ علی اکبر عبادی

10.

گزینش لاین های نوترکیب پرمحصول و برتر نسل F11 برنج با استفاده از روش گزینش شاخصی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 19-32
وحید جوکارفرد؛ بابک ربیعی

11.

مکان‌یابی QTLهای اصلی و اپیستاتیک و اثر متقابل آنها با محیط برای صفات کیفیت پخت و خوراک برنج در یک جمعیت لاین‌های نوترکیب خویش آمیخته

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 33-51
علی اکبر عبادی؛ عزت الله فرشادفر؛ بابک ربیعی

12.

مکان‌یابی چندصفتی QTLها برای شاخص‌های تحمل به خشکی در برنج

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 107-121
مهدی رحیمی؛ حمید دهقانی؛ بابک ربیعی؛ علیرضا ترنگ

13.

ویژگیهای بیوشیمیایی و بیان برخی از ژن‌های مسیر اکسیداتیو در برنج (Oryza sativa L) تحت شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 15-30
مجتبی کردرستمی؛ بابک ربیعی؛ سید حسن حسنی کوملهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب