1.

اثر پرایمینگ با اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک بر شاخص‌های جوانه‌زنی و صفات بیوشیمیایی گندم (Triticum aestivum L) رقم پیشتاز در شرایط زوال بذر

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 381-398
سعید موری؛ حمیدرضا عیسوند

2.

اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید روی بنیه و کارکرد گیاهچه‏ های گندم در تاریخ‏ های کاشت متفاوت

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 17-32
مهدی عبداللهی؛ فرید شکاری

3.

اثر پرایمینگ و فرسودگی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم‌های هیدرولیتیک و چرخه گلی‌اکسیلات در ذرت (Zea mays L.)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 67-81
هانیه سعادت؛ محمد صدقی

4.

اثر قدرت بذر بر سودمندی هیدرو-پرایمینگ در ارتباط با شاخص‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم کلزا

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 11-26
سعید خماری؛ قاسم نجفی؛ احمد جوادی؛ علی عبادی

5.

ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد دو رقم برنج (Oryza sativa L.) در روش کشت مستقیم

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 315-329
حسن اخگری؛ مسعود اصفهانی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ علی اعلمی

6.

ارزیابی اثر خیسانیدن بذر با نانو کودها بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-10
میترا کمالی بانیانی؛ علیرضا سوهانی دربان؛ محسن نبوی کلات

7.

ارزیابی رویش و بنیه گیاهچه سه جمعیت گونه آویشن دنایی (Thymus daenensis) تحت تأثیر روش‌های مختلف پرایمینگ در شرایط گلخانه

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 341-350
محمدعلی علیزاده؛ نفیسه حسینی تودشکی؛ حمید سبحانیان؛ غلام‌رضا بخشی خانیکی؛ علی اشرف جعفری

8.

ارزیابی همبستگی سبزشدن گل راعی با جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز تحت تیمارهای افزایش کارآیی بذر

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 35-46
محمدرضا نعمتی خویی؛ علی عباسی سورکی؛ سیف ا... فلاح

9.

بررسی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 253-264
شیلان داودی؛ بهرام میر شکاری؛ تورج میرمحمودی؛ سامان یزدان ستا؛ فرهاد فرح‌وش

10.

بررسی اثر پیش‌تیمار بذر بر پارامترهای جوانه زنی، هدایت الکتریکی، نشت پتاسیم و برخی صفات گیاهچه حاصل از بذر پیر شده لوبیا چیتی رقم خمین (Phaseolus vulgaris L. Var. Khomeyn)

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 89-101
مژگان امیریانی دولیسگانی؛ حمیدرضا عیسوند؛ محمد فیضیان؛ داریوش گودرزی

11.

بررسی اثر پیش‌تیمار نانو ذره‌ دی‌اکسید سیلیس (SiO2) بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 299-316
وحید منصوری گندمانی؛ حشمت امیدی؛ عبدالامیر بستانی

12.

بررسی اثر متقابل پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و متانول بر صفات جوانه ‏زنی کلزا (رقم هایولا 401) تحت تنش خشکی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 101-114
حسین کمائی؛ حمیدرضا عیسوند؛ ناصر اکبری

13.

بررسی اثر مدت و دمای هیدروپرایمینگ بر برخی خصوصیات بذر و گیاهچه گندم دیم رقم کوهدشت درشرایط تنش خشکی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 23-36
زینب سمیعی؛ حمیدرضا عیسوند؛ زینب فرج الهی

14.

بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ و امواج فراصوت بر جوانه‌زنی و نشت مواد از بذر درمنه کوهی (Artemisia aucheri L.)

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 179-190
حمیدرضا عیسوند؛ الهام لطیفی‌نیا

15.

بررسی کارایی سه روش پیش‌تیمار بذر درتحمل به تنش شوری و خشکی گلرنگ (Cartthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 27-39
لیلا جهانبان؛ امید لطفی فر؛ سمانه متقی

16.

تأثیر اسید آسکوربیک بر جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در بذرهای زوال یافته گلرنگ رقم گلدشت

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-12
نسرین بهاروند؛ بتول مهدوی؛ مریم دهجی پور حیدر آبادی

17.

تأثیر اسموپرایمینگ، هورمون‌پرایمینگ و هیدروپرایمینگ در افزایش توان جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بذور زوال‌یافته مینای پرکپه (Tanacetum polycephalum)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 257-267
محترم زرنوشه فراهانی؛ علی اشرف جعفری؛ محمدعلی علیزاده

18.

تاثیر پرایمینگ بذر با اکسین بر جوانه‌زنی، صفات فیزیولوژیکی و کنترل بیماری رایزوکتونیایی پنبه

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 83-93
الهه لطفعلی نژاد؛ سید جواد صانعی؛ سید اسماعیل رضوی

19.

تاثیر پرایمینگ بذر و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرق استان گلستان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-8
صدیقه غنایی

20.

تاثیر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیمی بذر توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) تحت شرایط روشنایی و تاریکی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 351-360
نرگس حاجیان؛ مهناز کریمی

21.

تأثیر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و برخی ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیکی آهار (Zinnia elegans L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 105-116
فرزین عبدالهی؛ ابراهیم رضا‌زاده کته‌سری؛ لیلا جعفری

22.

تأثیر هورمون‌پرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 97-108
مهدی عقیقی شاهوردی؛ حشمت امیدی

23.

مطالعه برهمکنش کود زیستی نیتروکسین، نیتروژن معدنی و هیدروپرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 704

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 273-287
الهام مشهدی؛ حمید عباس دخت

24.

مقاله مروری- تأثیر نوتروپرایمینگ بر درصد جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه گیاهان زراعی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 117-131
سید محمدرضا احتشامی؛ هادی کیانی نژادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب