1.

اثر عمق کاشت و پرایمینگ بذر بر پارامترهای سبز شدن و رشد اولیه گیاهچه عدس (Lens Culinaris L.)

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 99-109
عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ محسن آذرنیا؛ علی نخ زری مقدم؛ معصومه نعیمی؛ سعید صفی خانی

2.

بررسی تاثیر سطوح مختلف دما و سرمادهی مرطوب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه چوچاق (Eryngium caucasicum Ttautv.)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-39
نگار طالعی؛ یوسف حمیداوغلی؛ جمالعلی الفتی؛ مهدی زارعی محمد آباد

3.

بررسی تأثیر نوع کود مصرفی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم برنج در شرایط مختلف تنش رطوبتی

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 79-97
مریم جلالی مریدانی؛ سید مصطفی صادقی؛ ناصر محمدیان روشن؛ مجید عاشوری؛ حمیدرضا دورودیان

4.

پیش‌بینی توزیع عمودی بذر گندم (رقم سرداری) در خاک با استفاده از مدل SeedChaser

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 317-331
نبی خلیلی اقدم

5.

تأثیر بیوپرایمینگ بذر با قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma virens بر مؤلفه‌های رویشی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه ماش سبز (Vigna radiata L.)

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 67-78
ندا سلیمی تملی؛ فهیمه سراج؛ همت اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان

6.

تاثیر تیمار پلی‌اتیلن‌گلایکول و اندازه بذر بر تنش اکسیداتیو و صفات گیاهچه‌ای ژنوتیپ‌های عدس توده‌ی ورزقان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 53-66
محمد علی اعظمی

7.

تأثیر تیمارهای مختلف شیمیایی و فیزیکی بر جوانه‌زنی بذر زالزالک گرجی (Crataegus pontica C. Koch)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-12
زینب رادسریان؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ جواد میرزایی؛ مهدی حیدری

8.

تأثیر هورمون‌پرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 97-108
مهدی عقیقی شاهوردی؛ حشمت امیدی

9.

رابطه شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر ارقام تجاری سویا با ظهور گیاهچه در مزرعه

دوره 1، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 29-50
حشمت پسندیده؛ رئوف سید شریفی؛ آیدین حمیدی؛ صمد مبصّر؛ محمد صدقی

10.

کلید بعضی از تاکسون‌های خانوادۀ کلم (Brassicaceae=Cruciferae) بر اساس مورفوبیومتری میوه و بذر

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 19-40
بتول بهرامی عراقی؛ میترا نوری

11.

مطالعه ریخت‌ شناسی فرا ساختاری پوسته بذر برخی از گیاهان پیازی کوهی استان زنجان

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 19-31
زهرا قهرمانی؛ طاهر برزگر؛ رسول مظفری؛ مهناز وفادار

12.

مقاله مروری: تحلیلی بر تلفات بذری در سامانه های فرآوری و تولید بذر گندم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 113-121
حمیدرضا گازر؛ ارژنگ جوادی؛ عادل واحدی؛ محمد یونسی؛ آیدین حمیدی

13.

نوسان جمعیت باکتری Xanthomonas translucens در بذر گندم و اثر آن بر برخی خصوصیات کیفی بذر و میزان ظهور بیماری در نسل بعد

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 31-40
کبری مسلم خانی؛ بیتا اسکویی؛ سامان شیدایی کوجل؛ سعید حاجیلوئیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب