1.

اثرهای کشندگی و زیر‌کشندگی حشره‌کش‌های کرومافنوزاید، پیریدالیل و تیودیکارب روی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-14
اردوان مردانی؛ قدرت اله صباحی؛ عزیز شیخی گرجان

2.

امکان استفاده از برخی جدایه‌های ایرانی قارچ بیمارگر Akanthomyces برای کنترل میکروبی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 57-70
ناهید للری سردارآبادی؛ فاطمه یاراحمدی؛ نوشین زندی سوهانی؛ محمدحامد قدوم پاریزی‌پور؛ علی رجب‌پور

3.

تاثیر امواج فراصوت روی زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae (Hym.: Plathygasteridae) به منظور امکان به کارگیری تلفیقی آنها علیه کرم‌ساقه‌خوار نیشکر در شرایط آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 71-81
حمزه آگاه‌منش؛ علی رجب‌پور؛ فاطمه یاراحمدی؛ افروز فارسی

4.

تأثیر تراکم کاشت و رقم های مختلف لوبیا بر جمعیت کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae و تریپس پیاز Thrips tabaci در شرایط مزرعه ای

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 39-48
آناهیتا کریمی؛ فاطمه یاراحمدی؛ امیر محسنی امین

5.

تأثیر سامانه‌های کشت مخلوط چغندرقند و شبدر قرمز بر مهار زیستی شتهAphis fabae ، دشمنان طبیعی و صفات زراعی چغندرقند

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 77-90
مریم معرفی؛ علی همراهی؛ کبری فتوحی

6.

تأثیر نانوفرمولاسیون بر سمیت عصاره‌ آبی برخی گیاهان علیه کنه‌ تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae و سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 67-80
فریده عرج پور؛ رویا عزیزی نثار؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی

7.

مطالعه صحرایی کارایی برخی آفت‌کش‌های کم‌خطر در کنترل کنه‌ی شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis (Acari: Tetranychiidae) در فضای سبز شهری اهواز

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 87-92
فاطمه یاراحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب