1.

ارزیابی سازگاری زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae با ارقام انتخابی گوجه‌فرنگی در مدیریت تلفیقی شب‌پره‌ی (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 55-71
منور صفائی نیا؛ امین صدراتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ مصطفی حقانی

2.

بررسی اثر کشندگی جدایه‌های قارچ بیمارگر‌Metarhizium anisopliae روی پوره سن دوم شته فندق Myzocallis coryli

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 15-25
رعنا آقازاده؛ محمدرضا زرگران؛ شهرام آرمیده؛ مهدی رزمی

3.

بررسی تاکسونومیک زیرجنس (Hym.: Braconidae, Aphidiinae) Pauesiella Sedlag & Starý, 1980 در منطقه پالئارکتیک

دوره 7، شماره 3، دی 1396، صفحه 53-66
احسان رخشانی؛ پیتر استاری؛ النا دیویدیان

4.

پارازیتیسم زنبور پارازیتوئیدTrichogramma evanescens (Hym.: Trichogrammatidae) پرورش یافته روی سنین مختلف تخمAnagasta kuehniella (Lep.: Pyralidae)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 27-40
فاطمه تابع بردبار؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم ابراهیمی

5.

پاسخ‌های جمعیتی شته جالیز Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) به‌غلظت‌های زیرکشنده‌ قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Asc.: Hypocreales)

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 89-104
زینب نجفی سی‌سخت؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی

6.

تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis‌، ویروس پلی هدرهسته ای، اسپینوزاد و امامکتین روی لارو سن سوم پروانه برگخوارچغندرقند Spodoptera exigua (Lep.:Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-12
مه سا عبداله زاده بوانی؛ شهرام آرمیده؛ عباس حسین زاده

7.

تأثیر تغذیه از طعمه‌های مختلف بر نگهداری کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) در دمای پایین

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 59-74
سیده زینب رحیمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی

8.

تاثیر مورچه ‏ی (Lasius turcicus (Hymenoptera: Formicidae بر کارایی کفشدوزک استرالیایی (Rodalia cardinalis (Coleoptera: Coccinellidae در باغ های مرکبات استان مازندران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 53-65
علی افشاری؛ معصومه غلامی؛ شعبان علی مافی پاشاکلایی؛ غلام علی عبدالهی آهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب