1.

اثر پیری تسریع شده بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و برخی ترکیبات آنتی اکسیــدانی ژنوتیـپ‌های جـو

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 11-21
زهرا مرادیان؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده

2.

اثر رطوبت بذر و مدت زمان انبارداری بر تنش اکسیداتیو در بذر‌های جو

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 428-413
زهرا مرادیان؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده

3.

اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 121-132
نسرین سادات عیسی نژاد؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده

4.

ارزیابی اثر ویژگی‌های آللوپاتیک گیاه دارویی بالنگو و سرخارگل بر صفات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه خردل وحشی و یولاف وحشی

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 41-52
آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده

5.

تاثیر تنش رطوبتی بر پایه مادری در زمان تشکیل بذر بر بنیه بذر بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana) و مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه‌زنی

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 13-26
آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب