1.

ارزیابی میزان پاسخدهندگی شاخص‌های اجتماعی، کارکردی و زیست محیطی پایداری در سنجش وضعیت و راهکاریابی محله‌های شهری (موردکاوی محله ده ونک، تهران)

صفحه 1-19
مصطفی بهزادفر؛ فاطمه فتوحی اهل؛ پریا عبدالحسین زاده

2.

واکاوی دوگانگی های بنیادین در مفهوم خواست(مصلحت) عمومی در سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری

صفحه 21-36
ابراهیم زرگری مرندی؛ علی سلطانی

3.

سنجش کیفیت محیـط شهـری مطالعة موردی: محله‌های شهر برازجان

صفحه 37-53
مظفر صرافی؛ علیرضا محمدی

4.

تحلیل فضایی خدمات هفتگانه شهری بر اساس رویکرد عدالت توزیعی

صفحه 55-69
بهناز امین نیری؛ ساسان بداقلو؛ مجتبی رفیعیان

5.

مؤلفه های فرهنگی تأثیرگذار بر شکل گیری شهر اردبیل در دوره صفویه

صفحه 71-84
محمدتقی پیربابائی؛ احد نژاد ابراهیمی؛ سامان ابی زاده

6.

ارائه راهبردهای نورپردازی فضاهای عمومی شهری با استفاده از مدل سوآت و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (مورد پژوهی: خیابان کریم خان زند، شیراز)

صفحه 85-100
علی رضا صادقی؛ فاطمه شمس

7.

کاربست نظریه نوشهرگرایی در شهرسازی: موافقان و مخالفان

صفحه 101-117
میترا قربی؛ حمید محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب