1.

صفحات آغازین

صفحه 1-8
- -

2.

تاثیر سرم جنین گاوی بر رشد سلول‌های خونی لاروهایHelicoverpa armigera، Anagasta kuehniella و Arge ochropus در محیط کشت سلولی400 Ex-cell

صفحه 1-13
بی‌تا والی‌زاده؛ جلال جلالی سندی؛ رسول صالحی

3.

برخی پاسخ‌های بیوشیمیایی پسته به تغذیه پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae

صفحه 15-27
زهرا گنجی؛ وحید حسینی نوه؛ احمد عاشوری؛ رضا معالی امیری

4.

تأثیر عصاره‌‌های گیاهی گلدر (Rydingia persica) و مورد (Myrtus communis) علیه Bemisia tabaci در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 29-39
محمود عالیچی؛ سامان روستا؛ فائزه باقری؛ کامبیز مینایی

5.

تأثیر بازدارندگی پایری‌پروکسی‌فن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک کفشدوزک Adalia decempunctata L. (Col.: Coccinellidae)

صفحه 41-57
دیانا ناصری؛ جلال جلالی سندی؛ محمد قدمیاری؛ زهرا مجیب حق قدم

6.

تغییرات جمعیت سپردار توتPseudaulacaspis pentagona (Hem.: Diaspididae) و میزان پارازیتیسم آن در باغ‌های کیوی استان گیلان

صفحه 59-71
محمدرضا عباسی مژدهی؛ سعید قنادآموز

7.

تأثیر جیره‌های مختلف غذایی همراه مکمل روغن بر فراسنجه‌های جدول زندگی شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد، Anagasta kuehniella (Zeller)

صفحه 73-87
افشین رحمانی؛ حمیدرضا صراف معیری؛ اورنگ کاوسی

8.

تاثیر پیوند بر پارامترهای رویشی گوجه‌فرنگی و القای مقاومت علیه شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep. : Gelechiidae)

صفحه 89-99
نسیبه شریعت‌زاده میرحسینی؛ شهناز شهیدی نوقابی؛ حمیدرضا کریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب