1.

اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912) (Hym.: Aphelinidae روی سپردار سفید کیوی، Pseudaulacaspis (pentagona (Targioni-Tozzetti از ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 103-107
امیر طورانی؛ حبیب عباسی پور؛ حسین لطفعلی زاده

2.

بررسی اثر مادری دما بر القای دیاپوز در زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae غیرآلوده و آلوده به باکتریWolbachia

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 25-35
سمیه رحیمی کلده؛ احمد عاشوری؛ علیرضا بندانی؛ سید علی مدرس حسنی

3.

بررسی مقدماتی فون زنبورهای زیرخانواده‌ی (Haltichellinae (Hym.: Chalcididae در استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 19-30
حسین لطفعلی زاده

4.

پراکنش و ویژگی های ریخت شناسی پارازیتوییدها و هایپرپارازیتوییدهای سپردار واوی پسته Lepidosaphes pistaciae (Hem.: Diaspididae) در استان اصفهان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 19-31
مهدی جلائیان؛ مهدی منصوری؛ آزاده کریمی ملاطی

5.

تاثیر غلظت و مدت زمان تغذیه از ماده‏ی قندی بر مقاومت حشرات کامل زنبور پارازیتویید Bracon hebetor Say به سرما

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 55-69
علی افشاری؛ الهام نظری فندخت

6.

درصد پارازیتیسم، طول عمر و پارازیتیسم روزانه زنبور پارازیتویید Encarsia berlesei روی سپردار توت، Pseudaulacaspis pentagona، و واکنش تابعی آن به تراکم پوره های سن دوم سپردار

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 15-27
پردیس علی اکبر آقادخت؛ محمدحسن سرایلو؛ محسن یزدانیان

7.

گزارش زنبور پارازیتویید (Encarsia perniciosi (Tower) (Hym.: Aphelinidae از روی سپردار سفید توت، (Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti) در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 87-90
امیرحسین طورانی؛ حبیب عباسی پور؛ حسین لطفعلی زاده

8.

واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید (Prospaltella berlesei Howard (Hym.: Aphelinidae نسبت به تغییرات تراکم سنین مختلف سپردار توتPseudaulacaspis pentagona Targioni (Hem.: Diaspididae)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 49-60
سیده الهام یزدانی بدابی؛ احد صحراگرد؛ آزاده کریمی ملاطی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب