1.

اثر دما، مراحل رسیدگی جنسی و مهاجرت بر سیستم ایمنی غیراختصاصی سرم و مخاط جنس نر ماهی سفید دریای خزر با تاکید بر لیزوزیم

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 37-54
فریبا فرزادفر؛ بهروز حیدری؛ محمودرضا آقامعالی

2.

بررسی اثر ضدسرطانی نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط عصاره‌ جلبک سبز Spirogyra sp. بر رده سلولی سرطان پستان MDA-MB-231

دوره 11، شماره 3، آذر 1402، صفحه 69-91
فریال مزرعاوی؛ فاطمه مرادی؛ محمود رضا آقا معالی

3.

تعیین توالی و کلونینگ ژن زایلناز باکتری Anoxybacillus flavithermus از چشمه آب گرم قینرجه، مشکین‌شهر

دوره 3، شماره 2، تیر 1394، صفحه 15-30
نعیمه مختارپور؛ محمود رضا آقا معالی؛ سید محسن اصغری

4.

تعیین خصوصیات بیو شیمیایی آلفا آمیلاز باکتری Anoxybacillus sp. به دست آمده از چشمه آب گرم قینرجه، مشکین شهر

دوره 2، شماره 2، تیر 1393، صفحه 17-29
محمودرضا آقامعالی؛ مرجان کاظمی؛ سید محسن اصغری؛ عبدالعلی وارسته

5.

تعیین خصوصیات بیوشیمیایی لیزوزیم ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 23-34
ویدا بذرکار؛ محمود رضا آقامعالی

6.

کلونینگ، بیان ژن و خالص سازی کربوکسی پپتیداز جدید از گونه هالوفیل Bacillus persicus دریاچه فوق شور آران و بیدگل

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 59-75
سمیرا سپهری؛ محمود رضا آقا معالی؛ حسین غفوری؛ سجاد صاری خان

7.

کلونینگ و تعیین توالی ژن متالوپروتئاز مقاوم به گرما از باکتری Anoxybacillus flavithermus به دست آمده از چشمه آب گرم قینرجه، مشگین‌شهر

دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 83-98
پروانه نجفی؛ محمود رضا آقا معالی؛ سید محسن اصغری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب