1.

صفحات آغازین

صفحه 1-8

2.

بررسی میزان سازگاری برخی از اسانس های گیاهی با قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana علیه سوسک چهارنقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae

صفحه 1-14
رحیمه حسین زاده؛ علی مهرور؛ ناصر عیوضیان کاری؛ حسن ولی زاده

3.

درصد پارازیتیسم، طول عمر و پارازیتیسم روزانه زنبور پارازیتویید Encarsia berlesei روی سپردار توت، Pseudaulacaspis pentagona، و واکنش تابعی آن به تراکم پوره های سن دوم سپردار

صفحه 15-27
پردیس علی اکبر آقادخت؛ محمدحسن سرایلو؛ محسن یزدانیان

4.

سمیت و تاثیر بیوشیمیایی چند آفت‌کش روی پسیل معمولی پسته، (Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae در شرایط مزرعه ای

صفحه 29-43
علی علیزاده؛ نسرین موسایی؛ آرزو علی پور

5.

بررسی کارایی چند حشره کش شیمیایی و روش های تلفیقی در کنترل کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Crambidae در سیستم دوکشتی برنج

صفحه 45-56
مرتضی نورمحمد پورامیری؛ فرامرز علی نیا؛ ُسهراب ایمانی؛ معصومه شایان مهر؛ علی احدیت

6.

تاثیر آبیاری روی رشد جمعیت شته انار (Aphis punicae (Hem.: Aphididae

صفحه 57-67
محمد احمدی؛ نفیسه پورجواد؛ مهدیه غلامی

7.

بهینه سازی مصرف حشره کش کلرپایریفوس علیه شب پره هندی Plodia interpunctella ، شب پره مدیترانه ای آرد Anagasta kuehniella و شب پره موم خوار بزرگ Galleria mellonella با روش سطح پاسخ در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 69-82
علیرضا شعبانی نژاد؛ مریم عجم حسنی

8.

بررسی اثر چند حشره کش در کنترل پروانه سفید امریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae

صفحه 83-86
سعید قنادآموز؛ محمدرضا عباسی مژدهی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.