1.

ارزیابی تنوع ژنوتیپ های گندم نان و دوروم بر اساس خصوصیات زراعی و برخی از صفات مرفولوژیک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل

دوره 5، شماره 4، دی 1394، صفحه 353-369
محسن سعیدی؛ مجید عبدلی؛ مهدی شفیعی ابنوی؛ ماهرخ محمدی؛ زهرا اسکندری قلعه

2.

ارزیابی روابط بین صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت دانه در تعدادی از لاین های امیدبخش برنج (Oryza sativa L.)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 105-119
زهرا خادم حسینی؛ بابک ربیعی

3.

ارزیابی ژرم‌پلاسم تقلیل یافته ارزن مرواریدی برای صفات مرتبط با عملکرد علوفه

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 163-174
رضا عطایی؛ علی ماهرخ؛ محمد رزمی چرمخوران

4.

ارزیابی مورفو-فیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط دیم

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 21-44
امین احمدی راد؛ رضا محمدی؛ علیرضا اطمینان؛ لیا شوشتری؛ علی مهراس مهرابی

5.

ارزیابی ویژگی های مرفوفنولوژیک گندم های هگزاپلوئید مصنوعی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 149-165
علی ایزانلو؛ سمیه علیپور مقدم؛ محمدقادر قادری؛ علیرضا صمدزاد

6.

بررسی ارقام جو در شرایط تنش شوری در مراحل رشد اولیه گیاهچه با استفاده از تجزیه چندمتغیره

دوره 6، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 527-538
شبنم ریحانپور؛ زهرا خدارحم پور؛ مهدی سلطانی حویزه

7.

بررسی پروفایل طولی تنوع ژنتیکی جنس Epeorus رودخانه گاماسیاب در فصول مختلف سال

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-20
لیما طیبی؛ هادی پورباقر؛ حمید فرحمند

8.

بررسی تنوع اگرو- مورفولوژیک در برخی از گونه های آژیلوپس ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 533-549
علیرضا پورابوقداره؛ جعفر احمدی؛ علی اشرف مهرابی؛ علیرضا اطمینان؛ محمد مقدم

9.

بررسی تنوع چندقلوزایی در چهار جمعیت گوسفندان متعلق به عشایر ایران با استفاده از اطلاعات توام فنوتیپی، نشانگرهای DNA و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 77-86
لیلا علی تالش؛ آرش جوانمرد؛ مصطفی مدد؛ نوید قوی حسین زاده؛ محمود رضا شبانی مفرد

10.

بررسی تنوع ژنتیکی مولدین پرورشی فیل‌ماهی (Huso huso) با استفاده از روش ریزماهواره (Microsatellite)

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 55-72
سامان فراستی؛ مجید رضا خوش خلق؛ مهتاب یارمحمدی

11.

بررسی تنوع مرفولوژیک و ژنتیکی ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات تحمل به خشکی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 89-101
زهره ولی‌زاده صومعه؛ حبیب‌الله سمیع‌زاده لاهیجی؛ بابک ربیعی

12.

بررسی تنوع مولکولی توده‌های مختلف برنج هاشمی شمال کشور با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 17-31
علیرضا ترنگ؛ مریم حسینی

13.

بررسی ساختار ژنتیکی اسب نژاد عرب با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 53-64
حمیدرضا سیدآبادی؛ جواد احمدپناه؛ علی جوانروح؛ حسن بانه

14.

تجزیه ژنتیکی عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های اگرو- مورفولوژیک لاین‌های برگزیده ذرت زودرس با استفاده از تجزیه دای آلل

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 269-280
سید محمد صادق حسینی؛ خداداد مصطفوی؛ محمدرضا شیری؛ عبداله محمدی؛ سید مهدی میری

15.

تنوع ژنتیکی شته جالیز Hemiptera: Aphididae ) Aphis gossypii) در شرق استان گیلان و غرب استان مازندران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 10-19
زهره خیرالهی؛ رضا حسینی؛ سیروس آقاجانزاده؛ بهروز گلعین

16.

تنوع ژنتیکی میگوی سرتیز Metapenaeus affinis در خلیج فارس بر اساس توالی ژن میتوکندریایی 16S rRNA

دوره 3، شماره 2، تیر 1394، صفحه 59-75
فاطمه شهرانی کرانی؛ ایمان سوری نژاد؛ سعید تمدنی جهرمی؛ آرش اکبرزاده

17.

کارایی لاین های خالص ذرت (Zea mays L.) از لحاظ جذب و مصرف فسفر خاک

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 385-399
مریم رزمجو؛ رضا درویش زاده؛ هادی علی پور؛ ابراهیم سپهر

18.

کارایی نشانگرهای EST-SSR در تعیین تنوع و ساختار ژنتیکی توده های بومی جو

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 83-93
نیر عبدالهی سیسی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ سید سیامک علوی کیا؛ بهزاد صادق زاده

19.

کاربرد RAPD در مقایسه تنوع جمعیت‌های پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer) در برخی از مناطق شمالی و جنوبی استان کرمان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 21-34
ساسان کریمی دارابی؛ رضا حسینی؛ آتوسا فرحپور حقانی؛ علی اعلمی

20.

گروه ‏بندی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر اساس خصوصیات مورفو – فیزیولوژیک تحت شرایط تنش شوری

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 59-71
سارا شعبانی نژاد؛ زهرا خدارحم پور؛ مهدی سلطانی حویزه

21.

گروه ‏بندی ژنوتیپ ‏های برنج بر اساس مؤلفه‏ های جوانه‏ زنی و رشد گیاهچه تحت شرایط تنش شوری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 89-100
کوثر موسوی؛ زهرا خدارحم‏ پور؛ عبدالعلی گیلانی

22.

گروه‌بندی لاین‌های نوترکیب برنج با استفاده از روش‌های تجزیه خوشه‌ای و تجزیه به مولفه‌های اصلی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-17
منا پیشنماززاده امامی؛ علی اکبر عبادی؛ ناصر محب علی‌پور؛ حسن نورافکن؛ جلیل اجلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب