1.

اثرات پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus JCM 1136 ریزپوشانی شده بر فراسنجه های خونی و ترکیب شیمیایی لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 6، شماره 2، تیر 1399، صفحه 13-25
امیر ویسی؛ حسین اورجی؛ فرید فیروزبخش؛ غلامرضا رفیعی؛ عبدالصمد کرامت

2.

اثر استفاده از سطوح مختلف پودر هویج بجای آستاگزانتین سنتتیک در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان: بررسی اثرات بر رشد و شاخص های بیوشیمیایی سرم خون

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 59-70
علی بیگی کلشتری؛ سید ولی حسینی؛ مهرداد فرهنگی؛ غلامرضا رفیعی

3.

اثر جیره های غذایی حاوی سطـوح مختلف پروتئین های گیاهی و مخمر Saccharomyces cerevisiae بر شاخص های رشد، ترکیب بیوشیمیایی عضله و شمارش کل باکتری های روده در یک سازگان پرورش مـداربسته قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 7، شماره 2، تیر 1400، صفحه 57-71
غلامرضا رفیعی؛ آیدا وفادار

4.

اثر محیط های کشت مختلف بر تولید ریزجلبک کلرلا (Chlorella sp.) با به کارگیری کودهای کشاورزی تجاری

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 51-60
غلامرضا رفیعی؛ کامران رضایی توابع؛ نازنین معتمدی

5.

اثر مصرف جیره های غذایی حاوی درصدهای متفاوت پروتئین گیاهی و حیوانی در پرورش لاروهای قورباغه Rana ridibunda تا تبدیل شدن به فراگلت

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-13
غلامرضا رفیعی؛ فرزانه شوقعلی نیری؛ آرش جوانشیر

6.

بررسی تاثیر کاربرد گیاه عدسک آبی (Lemna minor) در جیره غذایی بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) بر شاخص های رشد، ماندگاری و ترکیب بیوشیمیایی بدن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 55-70
غلامرضا رفیعی؛ سمیه کریمی؛ سید ولی حسینی

7.

بررسی عملکرد سه نوع سازگان مدار بسته پرورش ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) مبتنی بر به کارگیری زیست پالاهای مختلف و مصرف مواد مغذی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 63-75
غلامرضا رفیعی؛ فریبرز نریمانی راد

8.

به کارگیری نسبت های مختلف کربن و نیتروژن ورودی به یک سازگان مدار بسته پرورش کپور معمولی (Cyprinus carpio) بدون تعویض آب و بررسی روند تغییرات کیفی آب و تشکیل رشته های زیستی (Bio-Floc)

دوره 6، شماره 4، دی 1399، صفحه 65-83
راحیل حسینی فر؛ غلامرضا رفیعی؛ احمدعلی پوربابایی

9.

تأثیر افزایش مواد معدنی جیره بر شاخص های رشد و پاسخ های خونی - ایمنی در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 115-130
ابراهیم متقی؛ غلامرضا رفیعی؛ علیرضا واقفی؛ باقر مجازی امیری؛ عیسی ابراهیمی درچه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب