1.

اثر اسانس شوید و نعناع بر عملکرد، شاخص های رشد اسکلتی و متابولیت‌های خونی‌ ‌‌بره‌های پرواری نژاد کردی

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 71-82
علی توحیدی؛ رضا راه چمنی؛ جواد بیات کوهسار؛ داوود علی ساقی

2.

اثر استفاده از افزودنی باکتریایی، اسید آلی و اوره بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، فراسنجه های تولید گاز و گوارش پذیری علوفه سیلو شده تریتیکاله در شرایط برون تنی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 13-27
فاطمه مکاری؛ جواد بیات کوهسار؛ فرزاد قنبری؛ حسین فلاحی

3.

اثر افزودن سطوح مختلف ساپونین، اسید گالیک و اسید تانیک بر کینتیک تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 13-25
جواد بیات کوهسار؛ فرشته مقصودلو؛ فاطمه فتحی؛ فرزاد قنبری

4.

اثر افزودن سطوح مختلف عصاره بره موم بر قابلیت هضم، تولید گاز و فراسنجه های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 33-46
مارال ایری؛ جواد بیات کوهسار؛ فرزاد قنبری؛ آشور محمد قره باش

5.

اثر تلقیح باکتریایی و اسانس های نعناع، مرزه و زیره بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم برون تنی و فراسنجه های تولید گاز آزمایشگاهی سیلاژ ذرت

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 55-67
فاطمه هادیان؛ فرزاد قنبری؛ جواد بیات کوهسار؛ رضا راه چمنی

6.

اثر هوازدگی علوفه قبل از سیلو کردن بر ترکیب شیمیایی، پایداری هوازی و جمعیت میکروبی قبل و پس از باز کردن سیلاژ ذرت

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 89-99
رسول طوسی؛ جواد بیات کوهسار؛ موسی وطن دوست؛ فرزاد قنبری

7.

بررسی اثر شرایط آب و هوایی بر ارزش تغذیه ای، فراسنجه های تولید گاز و مولفه های تجزیه پذیری یونجه کشت شده در دو منطقه کوهستانی و دشتی در مراحل مختلف رشد

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-11
ابراهیم ولی؛ یوسف مصطفی لو؛ جواد بیات کوهسار؛ فرید مسلمی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب