اخبار و اعلانات

 

انتشار 6 نشریه در مرداد ماه سال 94
1394-05-21

دو فصلنامه  علمی - پژوهشی مدیریت و توسعه ورزشی سال سوم، شماره دوم(پیاپی 5) پاییز و زمستان 1393

 دو فصلنامه علمی -ژوهشی پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم، شماره اول، (پیاپی 11) بهار و تابستان 94

فصلنامه علمی - پژوهشی  "ادب پژوهی"  سال نهم، شماره 31 بهار94

فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست جهانی دوره سوم، سال چهارم، زمستان93

دوفصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات بتن سال ششم شماده دوم پاییز و زمستان 92

 
Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.